Výtvarné diela na území Banskej Bystrice 1945 - 2015

O projekte

Webová stránka predstavuje fotografickú a katalogizačnú dokumentáciu výtvarných diel z obdobia rokov 1945 – 2015, ktoré boli vytvorené na území Banskej Bystrice. Zhotovenie súpisu umeleckých diel iniciovala Zuzana L. Majlingová a občianske združenie Arttoday. Uskutočnil sa vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica. Cieľom stránky je vybudovať centrálnu evidenciu moderného výtvarného umenia a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom priestore mesta a jeho možnej ochrane.

V predkladanom súpise prevažujú najmä výtvarné diela, ktoré vznikli v období rokov 1945 – 1989. Práve v tomto období bolo realizovaných najviac umeleckých diel vo verejnom priestore mesta, čo súvisí s kultúrnou politikou a legislatívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté v socialistickom Československu. Vtedajší štát investoval do rozvoja tohto typu umenia veľké finančné čiastky. V roku 1965 bolo prijaté Uznesenie vlády ČSSR č. 355/65 o rozpočtových pravidlách investičnej výstavby. Týmto bolo zabezpečené financovanie výtvarného umenia v architektúre vo výške od 0,5 % až po 4 % priamo z celkového rozpočtu stavby. Hlava V. súhrnného rozpočtu stavby upravovala financovanie umeleckých diel, ktoré boli pevnou súčasťou architektúry, interiéru alebo exteriéru budovy, alebo architektonického komplexu.

V katalogizácii sme sa zameriavali najmä na dokumentovanie exteriérových sochárskych diel. Do súpisu sme zaradili aj fontány vytvorené s výraznejším sochárskym vstupom a z rovnakého dôvodu aj originálne realizácie detských ihrísk. Reflektovali sme aj interiérovú a exteriérovú výzdobu architektúry, realizovanú najmä v podobe plastických reliéfov. V interiéroch budov sme dokumentovali pôvodnú výtvarnú výzdobu – vitráže, mozaiky, nástenné maľby a keramické steny. Do súpisu sme zaradili aj zachované práce dizajnérskeho charakteru, ako sú originálne informačné tabule, logá inštitúcií, svetelné zariadenia, interiérové nábytkové prvky a práce z textilu.

Našim cieľom bolo zdokumentovať a spopularizovať charakter výtvarného umenia, ktoré vzniklo v nedávnom období socializmu a dodnes sa nachádza vo verejnom priestore mesta a verejne prístupných inštitúciách.  Z terénneho výskumu, ktorý sme realizovali v období od december 2014 do apríl 2015 vyplýva, že starostlivosť o väčšinu exteriérových voľných sochárskych diel (95 %) z tohto obdobia je  zanedbaná a mnohé z nich sú vážne poškodené. Alarmujúci stav týchto diel súvisí predovšetkým s nedoriešenými majetkovo-právnymi vzťahmi. Väčšina sochárskych realizácii vo verejnom priestore mesta zostala po roku 1989 bez „majiteľa“, širšieho záujmu kompetentných orgánov (mesto a samospráva), inštitúcií, ktoré ich spravujú a verejnosti. Aktuálna prax vedie k ich nenávratnej strate.

Zanedbanosť, no menšie poškodenie sme zaznamenali pri výtvarných dielach, ktoré boli vytvorené ako pôvodná súčasť interiérov a exteriérov architektúr a to najmä v prípadoch, kedy budovy, v ktorých sa výzdoba nachádza slúžia ešte pôvodným účelom. Väčšinou ide o verejné inštitúcie – školy, úrady, múzeá, športové haly, nemocnice, krematórium, ktoré po roku 1989 neprešli do súkromného vlastníctva, alebo zásadnejšou rekonštrukciou či modernizáciou.

Viacero umeleckých realizácii z obdobia socializmu, ktoré sme zdokumentovali, sa však v súčasnosti nachádza práve v budovách, ktoré svoju pôvodnú funkciu zmenili, alebo na miestach, kde sa o ne nikto nestará. Tieto diela sa tak stávajú súčasťou bizarných kontextov alebo chátrajú a postupne sú odstraňované. Podobne ako v iných mestách na Slovensku, reprezentujú akúsi estetickú nepatričnosť a stávajú sa „neviditeľnými“.

Najmladšie výtvarné diela, ktoré vznikli na území mesta Banská Bystrica po roku 1989 sú zastúpené v menšom počte a v relatívne dobrej kondícii, no ich kvalita je až zarážajúco nízka. V súčasnej  sochárskej tvorbe prevažuje retrográdny, často formálne nezvládnutý idealizovaný realizmus, zobrazujúci najmä významné osobnosti viažuce sa k histórii mesta. Zákazky na sochárske diela z verejných zdrojov sú minimálne. Súťaže pre výtvarnú tvorbu do verejného priestoru sú organizované len ojedinele a väčšina výtvarných prác je realizovaná i osádzaná bez konzultácie s odborníkmi, a širšej verejnej diskusie. Jedinú kvalitatívnu výnimku tvorí pomník venovaný Jánovi Langošovi, ktorý reprezentuje aktuálne sochárske uvažovanie a serióznejšiu reflexiu historického odkazu banskobystrického rodáka a zakladateľa Ústavu pamäti národa.

Banská Bystrica zatiaľ nemá vypracovanú koncepciu narábania s pomníkmi, pamätníkmi a výtvarnými dielami, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Nerieši spôsob ich ochrany ani víziu podmienok vzniku a sprístupňovania umeleckých diel vo verejnom priestore. Z tohto dôvodu sa v meste objavujú rôzne „rezbárske“ a „svetelné“ neprofesionálne produkcie, ktoré dočasne, alebo trvalo okupujú námestie SNP, priestor pred obchodným centrom Európa a aktuálne aj bývalý podstavec po soche V.I. Lenina.

Ako publikačný formát nášho výskumu sme zvolili webovú stránku, ktorá môže dlhodobo slúžiť ako otvorený formát na operatívne dopĺňanie nových informácií o jednotlivých dielach a taktiež ako interaktívna diskusná platforma na reflexiu problematiky umenia vo verejnom priestore mesta.

Informácie o výtvarných dielach sme čerpali z archívnych dokumentov Slovenského fondu výtvarných umení, rozhovorov s autormi a pamätníkmi a z publikácie Umenie vo verejnom priestore Banskej Bystrice (2012). Zamerali sme sa na vyhotovenie čo najkvalitnejšieho fotografického materiálu, pretože neoptimisticky predpokladáme, že väčšinu zdokumentovaných diel sa nepodarí zachovať. Napriek tomu dúfame, že dokumentácia prispeje k popularizácii problematiky v prostredí širokej verejnosti, podporí citlivosť a vnímavosť obyvateľov mesta k priestoru v ktorom žijú a prehĺbi ich záujem o vlastnú históriu a umenie.

Vznik stránky a fotografickú dokumentáciu diel finančne podporilo mesto Banská Bystrica. Autorom fotografií je Mgr. art Ján Viazanička a web navrhol Mgr. art Michal Šimonfy.

Zuzana L. Majlingová

Kontakt

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice 1945 - 2015 [email protected]